Hulpmiddelen

  1. Samenwerken vanuit vier dimensies
  2. 4D-denkraam: op weg vanuit NU naar STRAKS
  3. Teamrollen: welke rol heb jij in het team?
  4. Goed van start met SMART
  5. Welk leiderschap hebben wij nodig?

Samenwerken vanuit vier dimensies.

Dit hulpmiddel kun je ook gebruiken bij het perspectief De belangen.

Samenwerken aan een opdracht of project verloopt niet vanzelfsprekend succesvol.
Het zijn de direct betrokkenen die vanuit hun persoonlijke betrokkenheid en de samenwerking vorm gaan geven aan de structuur van de samenwerking. Je kunt vanuit verschillende perspectieven naar de opdracht kijken:

  • vanuit het eigen gezichtspunt van ieder teamlid (IK)
  • de invalshoek van de samenwerking en het commitment binnen het team (WIJ)
  • het vermogen om creatieve ideeën, visies en idealen te realiseren door het team (HET)
  • het bestaansrecht van de opdracht en de behoefte naar het resultaat (ZIJ)

Lees meer ...

4D-denkraam: op weg vanuit NU naar STRAKS.

Het 4 Dimensionale – denkraam: hoe krijgen we inzicht in de huidige situatie en de gewenste situatie, voor en na de opdracht. Het 4-D denkraam is een vervolg, een verdieping op hulpmiddel 1 bij dit perspectief: Samenwerken vanuit vier dimensies.

Gebruik het 4-D Denkraam nadat je kennis hebt genomen de beschrijving van de vier dimensies.

Dit hulpmiddel kun je ook gebruiken bij de perspectieven: De belangen, De verbinding en Het resultaat.

In de werkvorm ‘Samenwerken vanuit vier dimensies is er aandacht geweest voor de vier invalshoeken binnen een samenwerking die van belang zijn wanneer een groep mensen gaat samenwerken aan een opdracht (Ik-perspectief, WIJ-perspectief, ZIJ-perspectief en HET-perspectief).

In deze werkvorm, het 4D Denkraam, gaat de groep met elkaar aspecten benoemen die van belang zijn om de opdracht tot een gewenst einde te kunnen brengen. Zowel hulpmiddel 1 als 2 kunnen ook bij andere perspectieven van de samenwerking bijdragen. We hebben ze hier opgenomen omdat ze ook van belang zijn om een goede start te maken. Lees meer ...

Teamrollen: welke rol heb jij in het team?

Belbin beschreef acht rollen die in een team aanwezig zijn. Ben je een vernieuwer of ben je juist iemand die zorgt voor de warme relaties binnen het team? Een divers team is succesvoller. Het voordeel is dus dat je niet alles zelf hoeft te kunnen maar dat ieder teamlid een pakket aan vaardigheden en eigenschappen meebrengt waardoor iedereen binnen het team datgene kan doen waar hij goed in is. Dat betekent ook dat een team met veel 'dezelfde rollen' minder goed kan functioneren dan een team met een diversiteit aan rollen. Lees meer ...

Goed van start met SMART.

Als de samenwerking gericht is op een te bereiken concreet resultaat, dan is het bekende SMART (= slim) formuleren van het gekozen doel van waarde. Je weet dan beter wat je exact wilt bereiken. Je weet ook beter wat je werkelijk bereikt. Je mag waarschijnlijk rekenen op steun voor het na te streven doel. Tot slot, weet je ook beter wanneer je het doel hebt bereikt. Het helpt je ook om bij tussentijdse evaluaties na te gaan of een eventuele aanpassing zich moet richten op de formulering van het doel of op het plan van aanpak dat in uitvoering is genomen. Lees meer ...

Welk leiderschap hebben wij nodig?

In samenwerking is er sprake van leiding. Het kan zijn dat er een leider wordt aangewezen. Het kan ook zijn dat niemand expliciet de rol van leider heeft. In beide situaties kan het zijn dat er leiding uit de groep komt. Leiderschap is een proces.

Op de kennisbank van managementsite staat: "Leiderschap is het proces waarbij een individu anderen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Goed leiderschap is in staat om anderen te stimuleren en te inspireren. Deze leiders versterken motivatie, betrokkenheid en de prestaties van de organisatie.

Slecht leiderschap kan desastreuze gevolgen hebben. Zo hebben mensen met een slechte baas 20 tot 40 procent vaker een hartaanval dan mensen met een goede baas. Verder blijkt dat 75 procent van het personeel omgaan met de baas het meest stressvolle deel van het werk vindt. Het is dan ook helemaal niet vanzelfsprekend dat alle leidinggevenden goede leiders zijn. ‘De baas’ is allang verleden tijd. Op de geboren leiders na, moeten de meeste mensen er hard voor werken om zichzelf te ontwikkelen tot effectief leider."

Dit hulpmiddel is bedoeld om stil te staan bij de vraag welke afspraken er zijn over leiderschap en vanuit welke houding er leiding gegeven wordt. Lees meer ...